Yhtiökokous 2022

Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 11.5.2022 klo 13 Sanomatalossa, osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Yhtiökokoukseen osallistuminen

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 13.4.2022 klo 10.00 – 4.5.2022 klo 16.00. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta suorana verkkolähetyksenä. Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi etäyhteydellä lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon. Kokousta etäyhteydellä seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, joten heillä ei ole kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana.

Linkki ilmoittautumiseen löytyy täältä.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistajat, jotka eivät äänestä ennakkoon, voivat käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttaa asianajaja Annemari Rosin Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä, tai hänen määräämänsä, edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Lisätietoa nimetystä asiamiehestä ja hänen yhteystietonsa on saatavilla seuraavalla verkkosivulla: https://www.hannessnellman.com/people/all/annemari-rosi/

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, minkä jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Valtakirjat pyydetään ensisijaisesti toimittamaan liitetiedostona ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Sievi Capital Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Valtakirjojen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 4.5.2022 klo 16.00.

Linkki valtakirjaan sekä ennakkoäänestyslomakkeeseen löytyy yhtiökokousmtateriaalista (alla).

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.4.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.5.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen tiina.grondahl@sievicapital.fi tai postitse osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Tiina Gröndahl, Pohjoisesplanadi 33, 00100 Helsinki viimeistään 11.4.2022 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan.

Ennakkokysymykset

Yhtiön osakkeenomistaja on esittänyt osakeyhtiölakiin perustuen alla olevan kysymyksen kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Voiko yhtiö selkeyttää osinkopolitiikkaansa jatkossa? Aikaisemmin yhtiön osinkopolitiikka on ollut johdonmukainen ja perusteltu. Nytkin asia olisi ollut eri, jos esityksessä olisi mainittu ”…odotetut kassavirrat kuluvan vuoden aikana ja mahdolliset uudet sijoitukset”. Nyt vain todetaan, että maksukyky osinkoon riittää, mutta ei mainita miksi sitä ei toteutettaisi.

Yhtiön johdon vastaus:

Sievi Capitalin tavoitteena on olla hyvä osingonmaksaja ja varsinaisena osinkona pyritään jakamaan vuosittain noin 3 % osakekohtaisesta substanssiarvosta. Tämän lisäksi voidaan jakaa lisäosinkoa merkittävien irtautumisten jälkeen. Hallituksen voitonjakoehdotuksessa on huomioitu yhtiön voitonjakoehdotuksen tekohetken maksuvalmiustilanne viime vuonna toteutettujen sijoitusten hankintojen jälkeen sekä odotetut kassavirrat kuluvan vuoden aikana. Hallituksen tavoitetilana on käyttää ehdotettua valtuutusta vuoden 2022 aikana.

Yhtiökokousmateriaalit