Yhtiöjärjestys

1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka               

Yhtiön toiminimi on Sievi Capital Oyj ja englanniksi Sievi Capital plc. Yhtiön kotipaikka on Sievi.

2§ Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on sijoitustoiminta ja teollinen toiminta. Yhtiö voi toimia konsernin emoyhtiönä ja omistaa ja hallita arvopapereita, osakkeita ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa.

3§ Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen siitä tekemän päätöksen perusteella vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa puheenjohtajan vaalin.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5§ Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6§ Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä tai kukin yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

7§ Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla tai hallituksen päättämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiin postitetuilla kirjeillä.

Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

8§ Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä yhtiön kotipaikkakunnalla, Helsingissä, Vantaalla tai Oulussa.

Kokouksessa on päätettävä:

(1) tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka pitää sisällään myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;

(2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

(3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;

(4) hallituksen jäsenten ja tarvittaessa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta;

(5) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; ja

(6) muista kokouskutsussa mainituista asioista.

9§ Osakkeisiin liittyvät oikeudet

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.