Palkitseminen

Sievi Capitalin toimielinten eli hallituksen sekä toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet määritellään palkitsemispolitiikassa, joka käsiteltiin ensimmäistä kertaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.4.2020.

Voimassa oleva palkitsemispolitiikka

Palkitsemista koskeva raportointi

Sievi Capital laatii kultakin tilikaudelta palkitsemisraportin, joka esitetään vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle ja jossa selostetaan toimielimille edeltäneeltä tilikaudelta maksetut ja erääntyneet palkkiot.

Toimielinten palkitsemisraportti 2020

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3 550 €/kk ja hallituksen jäsenille 2 300 €/kk.

Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti.

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan matkakustannukset yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Sievi Capitalin toimitusjohtaja Jussi Majamaan kiinteä palkitseminen muodostuu 15 000 euron kuukausipalkasta sisältäen luontoisedut.

Toimitusjohtajalle ei ole määritelty lyhyen eikä pitkän aikavälin kannustimia.

Toimitusjohtajasopimus on voimassa toistaiseksi. Sekä yhtiöllä että toimitusjohtajalla on oikeus päättää toimitusjohtajasopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla, kuitenkin siten, että sopimus kestää vähintään 1.3.2022 asti.

Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet ovat lakisääteisiä.

Muun johdon palkitseminen

Hallitus päättää yhtiön muun johdon palkitsemisesta ja kannustinjärjestelmästä. Yhtiön muuhun johtoon kuuluu talousjohtaja. Talousjohtajan kiinteä palkitseminen muodostuu kuukausipalkasta ja luontoiseduista.

Talousjohtajalle ei ole määritelty tavanomaista tiettyihin tulos- tai suoritemittareihin perustuvaa lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmää. Sen sijaan talousjohtajalle voidaan maksaa tunnustuspalkkiona hyvästä työstä vuosittain maksimissaan kahden kuukauden kiinteää palkkaa vastaava summa.

Talousjohtajan pitkän aikavälin kannustinohjelma muodostuu osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä, joita ovat lisäosakeohjelma ja suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä. Näiden yksityiskohtia on kuvattu otsikon Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät alla.

Sievi Capitalin talousjohtajaa koskee osakeomistusvelvoite, jonka mukaisesti talousjohtajan tulee säilyttää vähintään 50 prosenttia kannustinjärjestelmien perusteella saamistaan yhtiön osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Sievi Capitalissa vastaa hänen edellisen kalenterivuoden kiinteän bruttovuosipalkkansa määrää.

Talousjohtajan molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Sopimukseen ei liity erillistä erokorvausta.

Vuonna 2020 muun johdon palkka ja palkkiot olivat yhteensä 167 540 euroa jakautuen seuraavasti:

RooliKiinteä palkan osa, €Muuttuva palkan osa, €Yhteensä, €
Muu johto132 54035 000167 540

Talousjohtaja toimi vuoden 2020 aikana Sievi Capitalin kohdeyhtiöiden Indoor Groupin, KH-Koneet Groupin sekä Suvanto Trucksin hallituksissa. Näistä tehtävistä hän sai vuonna 2020 yhteensä 20 533 euron rahapalkkion.

Sievi Capital järjesti vuonna 2020 henkilöstölleen osakeannin, jonka tarkoituksena oli kannustaa ja sitouttaa henkilöstöä. Merkintähinta oli 1,06 euroa, joka perustui osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.2.–1.3.2020 välisenä aikana vähennettynä 10 prosentilla. Talousjohtaja osallistui antiin merkitsemällä 62 525 kpl yhtiön osaketta.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Sievi Capitalin hallitus päätti maaliskuussa 2020 lisäosakeohjelman sekä suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta yhtiön avainhenkilöille ja suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän alaisen ensimmäisen ohjelman (LTI 2020–2022) käynnistämisestä. Nämä ohjelmat korvasivat kaikki yhtiön aikaisemmat pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät.

Mainittujen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tarkoituksena on edelleen kannustaa ja sitouttaa yhtiön avainhenkilöitä ja siten vahvistaa ja yhdenmukaistaa yhtiön avainhenkilöiden, yhtiön ja sen osakkeenomistajien tavoitteita. Kannustinjärjestelmiin sovelletaan työsuhteen jatkumisehtoa. Sen mukaisesti, mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde Sievi Capitaliin päättyy ennen osakepalkkion maksamisajankohtaa, osallistuja ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon ohjelman perusteella.

Lisäosakeohjelma (Matching plan)

Lisäosakeohjelma koostuu alkusijoituksesta yhtiön osakkeisiin maaliskuussa 2020 toteutetussa osakeannissa sekä oikeudesta saada 31.3.2021 päättyvän odotusjakson jälkeen vastikkeetta yksi (1) lisäosake (bruttona) (yhdessä “Lisäosakkeet”) kutakin osakeannissa merkittyä odotusjakson päättyessä osallistujan hallussa olevaa yhtiön osaketta kohti lisäosakeohjelman ehtojen mukaisesti.

Lisäosakkeet annetaan osallistujille niiden toimituspäivänä Sievi Capitalin päättämällä tavalla.

Lisäosakeohjelman perusteella osallistujille annettavia Lisäosakkeita koskee kolmen vuoden pituinen luovutusrajoitus, jonka aikana Lisäosakkeita ei saa myydä, siirtää tai pantata eikä niihin liittyviä oikeuksia muutoin luovuttaa.

Lisäosakeohjelmaan on oikeutettu osallistumaan neljä yhtiön avainhenkilöä. Lisäosakeohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 0,2 miljoonaa osaketta (bruttona, josta puolet maksetaan osakkeina ja puolet rahaosuutena, jolla katetaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja).

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu kolmesta vuosittain alkavasta yksittäisestä ohjelmasta. Kukin ohjelma sisältää kolmen vuoden pituisen ansaintajakson alkaen aina 1.1. sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen ansaintajakson päättyessä palkkion maksamisen edellytysten täyttyessä. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää yhtiön hallituksen erillistä hyväksyntää.

Kaikkien suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvien ohjelmien perusteella maksettavan vuositasolla ansaittavan enimmäispalkkion määrä on rajattu toimitusjohtajan ja muun johdon osalta 50 prosenttiin ja muiden avainhenkilöiden osalta 20–40 prosenttiin ko. osallistujan kiinteästä vuosipalkasta.

LTI 2020–2022

Hallitus on hyväksynyt ensimmäisen osakepalkkiojärjestelmän alaisen ohjelman (LTI 2020–2022), jonka mukainen ansaintajakso on alkanut 1.1.2020 ja jonka nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2023 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdolliset osakepalkkiot maksetaan Sievi Capitalin osakkeina.

LTI 2020–2022 -ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet perustuvat Sievi Capitalin oman pääoman keskimääräiseen tuottoon (ROE). LTI 2020–2022-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan neljä yhtiön avainhenkilöä. Jos LTI 2020–2022 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 0,4 miljoonaa osaketta (bruttona, josta puolet maksetaan osakkeina ja puolet rahaosuutena, jolla katetaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja).

LTI 2021–2023

Hallitus on hyväksynyt toisen suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän alaisen ohjelman (LTI 2021–2023), jonka mukainen ansaintajakso on alkanut 1.1.2021 ja jonka nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2024 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

LTI 2021–2023-ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet perustuvat Sievi Capitalin oman pääoman keskimääräiseen tuottoon (ROE). LTI 2021–2023-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan viisi yhtiön avainhenkilöä. Jos LTI 2021–2023-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 0,3 miljoonaa Sievi Capitalin osaketta (bruttona, josta puolet maksetaan osakkeina ja puolet rahaosuutena, jolla katetaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja).