Yhtiökokous 2021

Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 29.4.2021 klo 10 Sanomatalossa, osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.
COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla.

Yhtiökokoukseen osallistuminen

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 9.4.2021 klo 10.00 – 22.4.2021 klo 16.00. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta suorana verkkolähetyksenä. Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi etäyhteydellä lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon.

Yhtiökokouksen seuraaminen etäyhteydellä

Osakkeenomistajien on mahdollista myös seurata yhtiökokousta internetin yli etäyhteydellä. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, joten heillä ei ole kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana.

Linkki ilmoittautumiseen ja etäyhteyden tilaamiseen: https://ir1.innovatics.fi/ir/fi/sievi/Agm/Registration/2021_1/Accept

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistajat, jotka eivät äänestä ennakkoon, voivat käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttaa asianajaja Annemari Rosin Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä, tai hänen määräämänsä, edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Lisätietoa nimetystä asiamiehestä ja hänen yhteystietonsa on saatavilla seuraavalla verkkosivulla: www.hannessnellman.com/people/all/annemari-rosi/

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, minkä jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Linkit valtakirjamalliin ja ennakkoäänestyslomakkeeseen:
Sievi Capital Oyj – Valtakirja AGM 2021
Sievi Capital Oyj – Ennakkoäänestyslomake AGM 2021

Valtakirjat pyydetään ensisijaisesti toimittamaan liitetiedostona ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Sievi Capital Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Valtakirjojen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 22.4.2021 klo 16.00.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.4.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 26.4.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen tiina.grondahl@sievicapital.fi tai postitse osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Tiina Gröndahl, Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki viimeistään 7.4.2021 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan.

Ennakkokysymykset

Osakkeenomistajat voivat esittää ennakkoon kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista torstaihin  15.4.2021 klo 16 saakka lähettämällä kysymykset sähköpostitse osoitteeseen tiina.grondahl@sievicapital.fi tai postitse osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Tiina Gröndahl, Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki.

Yhtiökokousmateriaalit

Ⓒ2021 Sievi Capital Oyj