Tiedottaminen

Yhtiön tiedottamisen tavoitteena on antaa markkinoille kaikki se oleellinen tieto, jota tarvitaan osakkeen hinnan määrittämiseen ja omalta osaltaan varmistaa, että yrityksen johdon ja markkinoiden käsitys yrityksen toiminnasta ja tulevaisuudesta on yhtenevä. Tiedottamisen toimintatavoilla toteutetaan Sievi Capital Oyj:n keskeisiä tiedottamisen periaatteita, joita ovat ajantasaisuus, samanaikaisuus, avoimuus, johdonmukaisuus, jatkuvuus ja läpinäkyvyys.

Yhtiön internet-sivuilla julkaistaan kaikki ne tiedot, jotka on julkistettava listayhtiötä koskevan tiedonantovelvollisuuden nojalla. Yhtiö ylläpitää ja päivittää Internet-sivujaan niin, että sijoittajat ja osakkeenomistajat saavat käyttöönsä uusinta tietoa yhtiöstä. Sievi Capital Oyj:llä on tiedonantopolitiikka, johon on kirjattu yhtiön keskeiset viestinnän periaatteet ja tiedonvälityskanavat.

Sievi Capital Oyj antaa arvopaperimarkkinalain ja Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti säännöllistä tietoa taloudellisesta tuloksestaan julkistamalla tilinpäätöksen ja tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen sekä liiketoimintakatsaukset ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä. Sievi Capital Oyj julkistaa kaiken tiedon, jolla voi olla huomattava vaikutus Yhtiön rahoitusvälineen hintaan, Nasdaq Helsingille, päämedioille ja yhtiön sidosryhmille avoimuusdirektiivin sekä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämällä tavalla samanaikaisesti ja mahdollisimman pian.

Sievi Capital Oyj:n viestinnän tavoitteena on tukea yhtiön strategiaa lisäämällä kiinnostusta yhtiötä kohtaan sijoituskohteena sekä kohdeyritysten kehittäjänä. Sijoittajaviestinnän, sijoittajasuhteiden ja taloudellisen raportoinnin päätavoitteena on tukea Sievi Capital Oyj:n rahoitusvälineiden oikeaa hinnanmuodostusta välittämällä oikeaa, riittävää ja oleellista tietoa Sievi Capital Oyj:n taloudellisesta tilanteesta, toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta ja tavoitteista.

Ⓒ2021 Sievi Capital Oyj