Palkitseminen

Tilikaudesta 2020 lähtien Sievi Capitalin toimielinten eli hallituksen sekä toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet määritellään palkitsemispolitiikassa, joka käsiteltiin ensimmäistä kertaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.4.2020.

Palkitsemista koskeva raportointi

Sievi Capital laatii kultakin tilikaudelta palkitsemisraportin, joka esitetään vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle ja jossa selostetaan toimielimille edeltäneeltä tilikaudelta maksetut ja erääntyneet palkkiot.

Palkitsemisraportti tulee laadittavaksi ensimmäistä kertaa tilikaudelta 2020 ja käsitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2021.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3 400 €/kk ja hallituksen jäsenille 2 200 €/kk. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan matkakustannukset yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Sievi Capitalin toimitusjohtajan Päivi Marttilan kiinteä palkitseminen muodostuu 17 520 euron kuukausipalkasta sisältäen luontoisedut.

Toimitusjohtajalle ei ole määritelty lyhyen aikavälin kannustimia. Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinohjelma muodostuu osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä, joita ovat lisäosakeohjelma ja suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä. Näiden yksityiskohtia on kuvattu otsikon Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät alla.

Sievi Capitalin toimitusjohtajaa koskee osakeomistusvelvoite, jonka mukaisesti toimitusjohtajan tulee säilyttää vähintään 50 prosenttia kannustinjärjestelmien perusteella saamistaan yhtiön osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Sievi Capitalissa vastaa hänen edellisen kalenterivuoden kiinteän bruttovuosipalkkansa määrää.

Toimitusjohtajasopimus on voimassa toistaiseksi. Yhtiöllä on oikeus irtisanoa toimitusjohtajasopimus 9 kuukauden irtisanomisajalla ja toimitusjohtajalla on oikeus irtisanoa toimitusjohtajasopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli yhtiö päättää toimitusjohtajan kanssa tehdyn toimitusjohtajasopimuksen, maksetaan toimitusjohtajalle irtisanomisaikana 9 kuukauden rahapalkkaa vastaava määrä toimitusjohtajasopimuksen ehtojen mukaisesti. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet ovat lakisääteisiä.

Muun johdon palkitseminen

Hallitus päättää yhtiön muun johdon palkitsemisesta ja kannustinjärjestelmästä. Yhtiön muuhun johtoon kuuluu talousjohtaja. Talousjohtajan kiinteä palkitseminen muodostuu kuukausipalkasta ja luontoiseduista.

Talousjohtajalle ei ole määritelty tavanomaista tiettyihin tulos- tai suoritemittareihin perustuvaa lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmää. Sen sijaan talousjohtajalle voidaan maksaa tunnustuspalkkiona hyvästä työstä vuosittain maksimissaan kahden kuukauden kiinteää palkkaa vastaava summa.

Talousjohtajan pitkän aikavälin kannustinohjelma muodostuu osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä, joita ovat lisäosakeohjelma ja suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä. Näiden yksityiskohtia on kuvattu otsikon Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät alla.

Sievi Capitalin talousjohtajaa koskee osakeomistusvelvoite, jonka mukaisesti talousjohtajan tulee säilyttää vähintään 50 prosenttia kannustinjärjestelmien perusteella saamistaan yhtiön osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Sievi Capitalissa vastaa hänen edellisen kalenterivuoden kiinteän bruttovuosipalkkansa määrää.

Talousjohtajan molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Sopimukseen ei liity erillistä erokorvausta.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Sievi Capitalin hallitus päätti maaliskuussa lisäosakeohjelman sekä suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta yhtiön avainhenkilöille ja suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän alaisen ensimmäisen ohjelman (LTI 2020–2022) käynnistämisestä. Nämä ohjelmat korvasivat kaikki yhtiön aikaisemmat pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät.

Mainittujen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tarkoituksena on edelleen kannustaa ja sitouttaa yhtiön avainhenkilöitä ja siten vahvistaa ja yhdenmukaistaa yhtiön avainhenkilöiden, yhtiön ja sen osakkeenomistajien tavoitteita. Kannustinjärjestelmiin sovelletaan työsuhteen jatkumisehtoa. Sen mukaisesti, mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde Sievi Capitaliin päättyy ennen osakepalkkion maksamisajankohtaa, osallistuja ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon ohjelman perusteella.

Lisäosakeohjelma (Matching plan)

Lisäosakeohjelma koostuu alkusijoituksesta yhtiön osakkeisiin maaliskuussa 2020 toteutetussa osakeannissa sekä oikeudesta saada 31.3.2021 päättyvän odotusjakson jälkeen vastikkeetta yksi (1) lisäosake (bruttona) (yhdessä “Lisäosakkeet”) kutakin osakeannissa merkittyä odotusjakson päättyessä osallistujan hallussa olevaa yhtiön osaketta kohti lisäosakeohjelman ehtojen mukaisesti.

Lisäosakkeet annetaan osallistujille niiden toimituspäivänä Sievi Capitalin päättämällä tavalla.

Lisäosakeohjelman perusteella osallistujille annettavia Lisäosakkeita koskee kolmen vuoden pituinen luovutusrajoitus, jonka aikana Lisäosakkeita ei saa myydä, siirtää tai pantata eikä niihin liittyviä oikeuksia muutoin luovuttaa.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä sekä LTI 2020–2022

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu kolmesta vuosittain alkavasta yksittäisestä ohjelmasta. Kukin ohjelma sisältää kolmen vuoden pituisen ansaintajakson alkaen aina 1.1. sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen ansaintajakson päättyessä palkkion maksamisen edellytysten täyttyessä. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää yhtiön hallituksen erillistä hyväksyntää.

Hallitus on hyväksynyt ensimmäisen osakepalkkiojärjestelmän alaisen ohjelman (LTI 2020–2022), jonka mukainen ansaintajakso on alkanut 1.1.2020 ja jonka nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2023 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdolliset osakepalkkiot maksetaan Sievi Capitalin osakkeina.

Ensimmäiseen LTI 2020–2022 -ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet perustuvat Sievi Capitalin oman pääoman keskimääräiseen tuottoon (ROE).

Kaikkien suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvien ohjelmien perusteella maksettavan vuositasolla ansaittavan enimmäispalkkion määrä on rajattu toimitusjohtajan ja muun johdon osalta 50 prosenttiin ja muiden avainhenkilöiden osalta 20–40 prosenttiin ko. osallistujan kiinteästä vuosipalkasta.

 

Ⓒ2020 Sievi Capital Oyj